Przejdź do treści

Regulamin konkursu „Bezpiecznie schronienie dla pupila przed Sylwestrem”

Powrót

Jesteś tutaj

REGULAMIN KONKURSU

   „Bezpiecznie schronienie dla pupila przed Sylwestrem

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Bezpiecznie schronienie dla pupila przed Sylwestrem” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Kosynierów Gdyńskich13/14 , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000064225 NIP: 5990108560, REGON: 210527414 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Moderatorem Konkursu jest agencja „4PEOPLE” Sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Świętego Jana 10, 40-012 Katowice, wpisaną do KRS, której nadany został numer NIP: 6482451035, REGON: 240190664 (zwany dalej „Agencją”).

 

3. Konkurs jest organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/MyHappyPetPolska (zwanym dalej „Stroną Konkursową”).

4. Celem Konkursu jest wzmocnienie zaangażowania na Stronie Konkursowej.

5. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, o których mowa w § 2 i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

6. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani powiązany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Facebook (zwane w Regulaminie „Uczestnikiem/Uczestnikami”).

2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1) pracownicy Organizatora oraz Agencji

2) osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4 Regulaminu.

§ 3

Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia/posiadania towaru, nabycia usługi lub innego dowodu uczestnictwa w Konkursie opatrzonych znakiem towarowym Organizatora lub innych spółek wchodzących w skład Grupy Vetoquinol lub Agencji i przez nich wprowadzanych do obrotu.

3. Konkurs polega na umieszczeniu, pod postem konkursowym, przez użytkownika zdjęcia, zwanego w Regulaminie „Utworem”, ukazującego jak użytkownik zorganizował bezpieczny azyl dla pupila.

Osoby, które chcą przystąpić do Konkursu zobowiązane są do umieszczenia Utworu pod wpisem konkursowym w okresie trwania Konkursu.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 i kończy się w dniu 2 stycznia 2021 r. o godzinie 23:59. W tym okresie można dodawać prace. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59  w dniu 2 stycznia 2021 roku nie będą brane pod uwagę przez Komisję

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 15 stycznia 2021 roku w formie publikacji trzech zwycięskich zdjęć.

6. Prawidłowe wykonanie czynności wskazanych w ust. 6 skutkować będzie wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (zwanego w Regulaminie „Zgłoszeniem”).

7. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zdjęć.

8. Przesłany Utwór nie może zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.

9. Uczestnik oświadcza, że zgłoszony przez niego Utwór, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub prawa własności przemysłowej.

10. Uczestnik oświadcza, że przesyłając Utwór, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z niego w dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu cyfrowego

2) rozpowszechnianie Utworu przy pomocy dowolnej techniki, w tym poprzez jego odtwarzanie, wyświetlanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Licencja ta obejmuje również wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy - wyraża zgodę na użycie nazwy użytkownika wykorzystywanej przez niego w Serwisie Facebook celem wskazania go, jako osoby uprawnionej do Nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu.

12. Zgłoszenie nie może być udostępniane na osi czasu, a także udostępniane oraz tagowane.

14. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie Utworów wraz z informacją o ich autorze (nazwa użytkownika w Serwisie Facebook) na Stronie Konkursowej.

15. Przy wyborze Zwycięzcy, Komisja weźmie pod uwagę kryterium poziomu poprawności, oryginalności i pomysłowości Zgłoszenia.

§ 4

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).

2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zgłoszeń oraz wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub Regulaminem Serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy:

1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie

2) podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z Regulaminem Serwisu Facebook

3) tworzą fikcyjne profile w Serwisie Facebook

4) posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie

5) których Utwory zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

3. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszeń Uczestników, którzy reprezentują marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

§ 5

Nagrody w Konkursie

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

2. Zwycięzcy otrzymają Nagrody w postaci gadżetów. Wartość nagrody nie przekroczy 1000 zł brutto.

3. Komisja wyłoni Zwycięzców w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu. W tym samym terminie na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie nazwisko Zwycięzców.

4. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Agencji w terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, swoich następujących danych: imię (imiona), nazwisko oraz adres do korespondencji, pod który mają zostać wysłane Nagrody, poprzez wysłanie ich w treści wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook. Niepodanie danych osobowych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.

6. Za przekazanie Nagród Zwycięzcy odpowiada Organizator. Nagrody zostaną przesłane paczką pocztową potwierdzeniem odbioru w ciągu 14 dni roboczych od wysłania danych osobowych, o czym mowa w ust.. 5. Przekazanie danych Agencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zwycięzcę na posłużenie się nimi przez Organizatora przy dostarczaniu Nagrody.

7. Nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.

8. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, nagroda przepada.

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z Konkursem.

11. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do każdej Nagrody, o której mowa w § 5 ust.2 Regulaminu Zwycięzca otrzyma dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody. Dodatkowa Nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa Nagroda pieniężna nie przysługuje.

 

§ 6

Polityka prywatności

1. Dane osobowe Uczestników, o których mowa § 5 ust. 5 Regulaminu, będą gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018,poz. 1000, zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”).

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. ), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14 ( dalej zwana „Administratorem”).

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzcy, wydaniem im Nagród oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji.

4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą pozycjonowane.

5. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia Zwycięzcy i odbioru Nagród. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie podanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez dokonanie Zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. W razie uzyskania przez Uczestnika statusu Zwycięzcy podaje on poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook wysłaną do Agencji swoje imię, nazwisko oraz adres do korespondencji i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na potrzeby wydania Nagrody.

9. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika, a także do przenoszenia danych.

11. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych Uczestników Konkursu, Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia w części lub w całości, ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych.

12. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

13. Ponadto, zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem:http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

§ 7

Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres konkurs@vetoquinol.oxmedia.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Moderatora, z dopiskiem „Ferie z pupilem” w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji, przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.

4. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.

2. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określają: Regulamin Serwisu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook dostępne pod adresem:https://www.facebook.com/about/privacy/.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Porady

Produkty

Polityka prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji:  01.08.2020
 
Grupa Vetoquinol i należące do niej spółki (w niniejszym dokumencie zwane łącznie “Grupą”, a także określane zaimkami “my” oraz “nasze”) zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności oraz poufności Państwa danych, a w szczególności Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Informacje te dotyczą sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz dostępnych dla Państwa opcji w związku z wykorzystaniem tych danych.
Dla celów niniejszej polityki prywatności i plików cookies, ("Polityka prywatności i plików cookies") administratorem danych jest Vetoquinol SA, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111 i mająca swoją siedzibę pod adresem sis Magny-Vernois, 70200 Lure.
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Grupę ("Produkty i Usługi") na naszych stronach internetowych (zwanej dalej "Stronami internetowymi"), a w szczególności dotyczy:

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie niezależnie od tego, czy są Państwo "Osobą odwiedzającą nasze Strony internetowe " (tj. osobą przeglądającą informacje o Produktach i Usługach), czy "Użytkownikiem" (tj. osobą, która zarejestrowała się na Stronach internetowych).
Polityka prywatności i plików cookies określa zasady korzystania ze Stron internetowych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują Państwo do nich dostęp.
Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej i przekazując nam informacje za jej pośrednictwem, akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, ponieważ często ją aktualizujemy i wprowadzamy w niej zmiany.
 

 
ZEBRANE DANE OSOBOWE
Dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika  
Przeglądanie naszej Strony internetowej nie wiąże się koniecznością przekazywania nam jakichkolwiek informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że zdecydują się Państwo zostać Użytkownikiem jednej z naszych Stron internetowych, co wymaga  uprzedniej rejestracji.
Tak jak ma to miejsce w przypadku większości usług świadczonych za pośrednictwem internetu, w przypadku każdego wejścia na naszą Stronę internetową  następuje automatyczne gromadzenie pewnych danych i informacji o Państwu i/lub Państwa komputerze. Na podstawie tych informacji nie mamy możliwości Państwa identyfikacji. Informacje te obejmują:

 
Kiedy wchodzą Państwo na nasze Strony internetowei/lub z nich korzystają mamy możliwość śledzenia Państwa odwiedzin i gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z naszych Produktów i Usług oraz Państwa aktywności na Stronie, zgodnie z poniższym opisem zawartym w sekcji "Cookies".
 
Dane osobowe
W niektórych przypadkach, w szczególności podczas rejestracji, kontaktu z nami lub przesyłania wniosku o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, numer wykonywania zawodu lekarza weterynarii, nazwę i adres zakładu pracy, praktykę działalności, kraj, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu ("Dane osobowe").
Gdy kontaktują się Państwo z nami lub proszą o informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, gromadzimy dane osobowe, które Państwo dobrowolnie decydują się nam ujawnić.
Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo ujawnienia swoich Danych osobowych, niektóre z usług i/lub opcji dostępnych na Stronie i/lub powiązanych z naszą ofertą Produktów i Usług mogą być dla Państwa niedostępne.
Gromadzimy również Państwa Dane osobowe w przypadku gdy dokonują Państwo rejestracji w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje Konto". Zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, imię, numer PWZ, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa pracodawcy, praktyka i numer telefonu. Możemy także uzyskać Państwa Dane osobowe za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej, takie jak Państwa adres IP, który jest numerem automatycznie przypisanym do Państwa komputera podczas korzystania z internetu.
Mamy również możliwość uzyskania Państwa Danych osobowych z innych źródeł. Na przykład możemy poprosić zewnętrznego dostawcę lub podmiot zbierający dane o dostarczenie nam dodatkowych Danych osobowych dotyczących naszych obecnych klientów (dodanie danych lub " aktualizacja danych"), w szczególności Danych osobowych zebranych z Państwa profilu lub z publikowanych przez Państwa treści w zewnętrznych serwisach społecznościowych. Możemy również gromadzić Dane osobowe od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy lub w przypadku zakupu/przejęcia przez nas innych przedsiębiorstw.
Dane osobowe pozyskiwane są również (za Państwa zgodą) przez nas w momencie Państwa uczestnictwa w webinarach i konferencjach czy spotkaniach on-line lub off-line i wykorzystywane w sposób uzgodniony w regulaminie danego wydarzenia.
Możemy również pozyskiwać Dane osobowe pojawiające się na Państwa profilu w zewnętrznych serwisach społecznościowych (w szczególności w serwisie Facebook), jeśli upoważnią Państwo te serwisy do ujawnienia ich nam lub jeśli udostępniają je Państwo publicznie. W/w Dane osobowe są  to ogólne dane odnoszące się do Państwa konta (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, identyfikator, lista znajomych, itp.) oraz wszelkie inne informacje lub działania, do udostępniania których upoważnili Państwo zewnętrzne serwisy społecznościowe lub informacje, które umieszczają Państwo publicznie w internecie na swoim profilu. Przykładowo, możemy otrzymać całość lub część informacji odnoszących się do serwisów społecznościowych, w przypadku gdy pobierają Państwo lub używają jednej z naszych aplikacji lub stron w serwisie społecznościowym (zwłaszcza w serwisie Facebook).  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki możemy pozyskiwać informacje dotyczące sieci społecznościowych, prosimy o odwiedzenie strony internetowej danego serwisu społecznościowego.
 
 
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przesłane są na nasze  Strony internetowe na podstawie Państwa zgody  (wniosek o udzielenie informacji, lub udostępnienia dokumentacji formularz kontaktowy, zgłoszenie działań niepożądanych  lub rejestracja na naszej Stronie internetowej w celu skorzystania z Produktów i Usług). Dane osobowe, które nam Państwo przekazują za pośrednictwem Stron internetowych, mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:

 
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe wykorzystywane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. 
Dane osobowe wykorzystane do przesyłania Państwu informacji
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna Państwa subskrypcja. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania Państwu ofert marketingowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo wyrażać będą Państwo zgodę na otrzymywanie naszych ofert marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane w związku z relacjami handlowymi
Przechowujemy Państwa Dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, czyli przez cały okres trwania naszego stosunku umownego, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 
 
W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przekazywanie Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej
Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych wiąże się z przekazywaniem ich do krajów trzecich nienależących do Unii Europejskiej, Państwa Dane osobowe przekazywane są do krajów wskazanych przez Komisję Europejską jako krajów zapewniających wystarczającą ochronę danych i/lub proces przekazywania jest objęty odpowiednimi gwarancjami opartymi na standardowych klauzulach umownych uwzględniających wzory publikowane przez Komisję Europejską. 
Spółki należące do Grupy
Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe spółkom należącym do Grupy. Więcej informacji na temat spółek wchodzących w skład Grupy można uzyskać pod adresem http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
Dostawcy Usług
W ramach prowadzenia przez nas działalności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe dostawcom usług. Usługodawcy ci wykorzystują Państwa Dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia nam dostarczenia Państwu Produktów i Usług. Przykładowo, dostawcy ci mogą świadczyć usługi informatyczne, usługi związane z rekrutacją, być naszymi partnerami logistycznymi lub marketingowymi, administratorami naszej Strony internetowej lub wspierać nas w zarządzaniu danymi, dystrybucji poczty elektronicznej lub analizie informacji. Ujawniamy naszym usługodawcom jedynie te Dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych osobowych.
Nigdy nie ujawniamy żadnych Danych osobowych wymienionym powyżej podmiotom dla ich własnych potrzeb marketingowych lub handlowych. Możemy  ujawnić Państwa Dane osobowe naszym partnerom handlowym jedynie w celu dostarczenia Państwu naszych Produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
 
Zobowiązania prawne
Może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas Państwa danych osobowych w odpowiedzi na wniosek organów regulacyjnych takich jak urząd skarbowy lub CNIL (francuski urząd ds. ochrony danych) i/lub sąd (w odpowiedzi na wyrok, nakaz sądowy lub postanowienie) na żądanie lub jeśli wymagane jest to przez prawo, lub w celu ochrony naszych interesów, naszej własności i/lub naszego bezpieczeństwa i/lub interesów, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich.
O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies lub za Państwa uprzednią zgodą, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niewprowadzania na rynek ani nieużyczania Danych osobowych innym spółkom w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jednakże w przypadku jakiejkolwiek restrukturyzacji spółek Grupy (przejęcie, połączenie lub częściowe przeniesienie aktywów) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innej spółce, przy czym ujawnienie to będzie podlegało obowiązującym warunkom Polityki prywatności i plików cookies.
 
SKĄD MOŻECIE MIEĆ PAŃSTWO PEWNOŚĆ, ŻE PAŃSTWA DANE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY?
Dysponujemy różnymi środkami bezpieczeństwa, które zapobiegają utracie, przywłaszczeniu lub bezprawnemu wykorzystaniu Państwa Danych osobowych udostępnionych przez Państwa na Stronie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych ujawnianych przez Państwa w Internecie podczas transmisji stosujemy szyfrowanie, uwierzytelnianie i analizę przepływu danych oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.
 
CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?
Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do internetu (na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.) podczas korzystania z przeglądarki internetowej w celu wejścia na stronę internetową.
W pliku cookie znajduje się indywidualny identyfikator, który jest wykorzystywany do powiązania komputera użytkownika z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych.
Plik cookie zawiera dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika takie jak:

Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

 
Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie umożliwiają  uzyskania dostępu do Państwa komputera.
Termin ważności udzielonej zgody na otrzymywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie plików cookie.
Podczas pierwszej wizyty na naszych Stroniach internetowych w jej dolnej lub górnej części wyświetlany jest pasek informacyjny. Kontynuując przeglądanie Strony po kliknięciu przycisku "Akceptuję", wyrażają Państwo jednoznacznie zgodę na umieszczenie przez Grupę plików cookie na Państwa komputerze (pliki cookie związane z ukierunkowanymi działaniami reklamowymi, niektóre pliki cookie służące do mierzenia liczby osób odwiedzających Stronę oraz pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych, generowane w szczególności poprzez przyciski udostępniania gromadzące dane osobowe). Pasek będzie wyświetlany tak długo jak będą Państwo przeglądać stronę tzn. do momentu dokonania wyboru. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakichkolwiek plików cookie zalecamy przejść do sekcji "Personalizuj" na pasku i postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami pozwalającymi na zablokowanie całości lub części plików cookie.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu akceptacji, konfiguracji, wyczyszczenia lub wyłączenia plików cookie. Dostępnych będzie kilka opcji: zaakceptowanie każdego z plików cookie, otrzymanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu pliku cookie lub zablokowanie wszystkich plików cookie. Mają Państwo również możliwość ponownego rozważenia swojego wyboru w dowolnym momencie podczas przeglądania stron internetowych, klikając na stały przycisk "Zarządzanie usługami" w prawym dolnym rogu ekranu.
Każda przeglądarka internetowa proponuje różne ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookie. Są one zazwyczaj wyświetlane w menu pomocy przeglądarki. Jeśli używają Państwo przeglądarki lub wersji innej niż te wymienione poniżej, proponujemy skorzystać z menu "Pomoc" danej przeglądarki.
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari i Opera, Edge.
 
JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ NA PAŃSTWA LINKI UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ODSYŁAJĄCE DO STRON INNYCH NIŻ TE NALEŻĄCE DO GRUPY?
Grupa może udostępniać czy publikować linki do stron internetowych innych spółek, z którymi utrzymuje relacje biznesowe.
Na naszej Stronie internetowej możemy umieszczać hiperłącza (hiperlinki) do innych stron internetowych i aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Jedynym celem tych linków jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania stron i dostarczenie mu jak najpełniejszych informacji. Nie posiadamy żadnej kontroli nad tymi witrynami i aplikacjami. Są one niezależne od Grupy i posiadają własne polityki prywatności. W związku z tym Grupa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do dokładności, przydatności, dostępności lub wiarygodności informacji oraz produktów i usług oferowanych na tych stronach internetowych, a także przestrzegania praw własności intelektualnej przez te strony internetowe i aplikacje osób trzecich dostępne z poziomu naszej Strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności stron internetowych i aplikacji osób trzecich przed rozpoczęciem korzystania z nich. Należy pamiętać, że nasza Polityka prywatności i plików cookie przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia przez Państwa naszej Strony internetowej.
Ponadto, Grupa nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza (hiperlinki) odsyłające do Strony internetowej Grupy, które mogą być umieszczane na stronach internetowych osób trzecich, nawet jeśli Grupa upoważniła wydawcę takiej strony internetowej do umieszczenia tego typu linku.
Grupa generalnie nie zezwala na umieszczanie jakichkolwiek hiperłączy do jednej lub większej liczby podstron swojej Strony internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy.    
 
W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA E-MAILI LUB PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCOM USŁUG?
Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od Grupy wiadomości e-mail informujących Państwa o wydarzeniach, nowych Produktach lub Usługach, innych podobnych Produktach lub Usługach, lub wiadomości zawierających inne informacje marketingowe, wystarczy kliknąć na link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail. Zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na stronę umożliwiającą rezygnację z subskrypcji, na której mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail.
 
W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE ZAPISANE W SEKCJI "MOJE KONTO"?
Możecie Państwo zalogować się w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje konto", gdy Strona internetowa na to pozwoli. Po zalogowaniu się mogą Państwo dokonać zmian w swoim profilu i zaktualizować swoje Dane osobowe. Są Państwo odpowiedzialni za zabezpieczenie swoich danych uwierzytelniających (w szczególności identyfikatorów i haseł). Mają Państwo również możliwość usunięcia swojego  konta.
 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności rozporządzenia RODO, obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i zaleceniami wszystkich niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kontrolę tych przepisów prawnych i regulacyjnych, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty, wniesienia sprzeciwu lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
Mają Państwo również prawo do przekazania wytycznych na temat tego, co należy zrobić z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.
Mogą Państwo w dowolnym momencie przesłać pismo zawierające takie instrukcje do firmy Vetoquinol SA na następujący adres: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, lub na adres e-mail: DPO@vetoquinol.com.
W przypadku reklamacji mogą Państwo skontaktować się z francuskim urzędem ds. ochrony danych osobowych (CNIL).
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności i plików cookies prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego  dostępnego na naszej Stronie internetowej https://www.mojszczesliwyzwierzak.pl/kontakt, lub za pośrednictwem poczty na adres Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: DPO@vetoquinol.com.
 
JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES?
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies podlega przepisom prawa francuskiego oraz, ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r., przepisom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"). Polityka ta może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów.